Byggledning

Projektledningsfunktionen är till störstadelen förlagd före produktion på plats och ofta delad mellan beställaren och konsulten varvid fördelningen av uppgifter resp. part skall svara för bör klargöras i ett tidigt skede.

Byggledning / Kontroll

Byggledningen svarar för administrativa uppgifter avseende teknik och ekonomi under produktionsskedet. Flera av de arbetsuppgifter som projektledningen svarar för delegeras ofta till byggledningen. Detta gäller exempelvis Produktionstidplanering och Entreprenadupphandlingar. Dessa uppgifter återfinns därför både under projektledning och byggledning och kontroll.

Kontrollansvar

Byggherren är skyldig att i alla projekt ha en person med speciell kompetens (kontrollansvarig) som fortlöpande skall övervaka projektet så att det genomförs på föreskrivet sätt. Uppgifterna består främst i att ha tillsyn över kontrollarbetet och därmed kvailtetsuppföljningen.

_________________________________________________________________________

 

För mer information besök följande instanser genom att klicka på respektive logotype

logo bkr     boverket_logo copy     logga_big